1 ข้อมูลส่วนตัว
2 ข้อมูลเพิ่มเติม
3 การกำหนดค่าบัญชี
4 คำประกาศ
5 เริ่มการซื้อขาย

ประมาณการเวลาที่ใช้ในการเปิดบัญชี:

  3 นาที
1 ข้อมูลส่วนตัว
2 ข้อมูลเพิ่มเติม
3 การกำหนดค่าบัญชี
4 คำประกาศ
5 เริ่มการซื้อขาย
ชื่อ - นามสกุล (รวมถึงชื่อกลาง) จะต้องกรอกให้ตรงตามบัตรประจำตัว

การกด ถัดไป คุณยืนยันว่าคุณอายุมากกว่า 18 ปี และยอมรับในเงื่อนไขของ FP Markets privacy policy.


ข้อมูลของคุณกำลังถูกดำเนินการ
English Chat Arabic Chat Deutch Chat French Chat Portugese Chat Spanish Chat Itilian Chat Chinese Chat
ข้อมูลของคุณกำลังถูกดำเนินการ